بسیاری از مشکلات کمر مربوط به دمر خوابیدن است!

باعث می شود ماهیچه ها قادر به استراحت نباشند و مفاصل نتوانند آزاد باشند و این منجر به احساس خستگی درصبح میشود
به سمت چپ بخوابید
ما را در تلگرام ببینید

Eltiampt@