فیزیوتراپیست دکتر فرجود شکوهی

ریاست کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی کشور

 مسئولیت فنی کلینیک های فیزیوتراپی

فقط و فقط حق فیزیوتراپیست هاست !

دخالت رشته ای دیگر در امور تخصصی فیزیوتراپیست ها پذیرفتنی نیست ! در حال انجام تمهیدات قانونی هستیم که این حق مسلم بزودی فقط شامل صاحبان واقعی آن (فیزیوتراپیست ها ) باشد.